NuxRef

python-pillow-tk - Tk interface for pillow

Website: http://python-pillow.github.io/
License: MIT
Description:
Tk interface for python-pillow.

Packages

python-pillow-tk-4.1.1-2.el7.nuxref.x86_64 [27 KiB] Changelog Chris Caron (2017-05-24):
- Rebuilt for CentOS 7.x